Privacyverklaring

MaXiHuur Verhuurcentrum 

MaxiHuur Echt B.V.

MaxiHuur Echt B.V., gevestigd te (6102 XZ) Echt, aan de Rijksweg Zuid 80 (hierna te noemen “MaxiHuur”), vindt het van belang dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Met deze privacyverklaring informeert MaxiHuur u over welke soort persoonsgegevens zij verzamelt, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Eventuele vragen kunt u richten aan de heer J. Laumen. (info@maxihuur.com)

 
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het Maxihuur toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

– Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

– Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

– Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

– Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

– Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

– Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 
Welke persoonsgegevens verwerkt Maxihuur?

MaxiHuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan en ter uitvoering van de overeenkomst dan wel middels uw (expliciete) toestemming worden verwerkt (u kunt uw toestemming op elk moment intrekken) of noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U bent niet verplicht alle gevraagde gegevens aan ons te verstrekken, echter kan het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die MaxiHuur, afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk, verwerkt:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– beeldmateriaal (cameratoezicht).

In incidentele gevallen worden de navolgende persoonsgegevens verwerkt:

– bankrekeningnummer;
– geboortedatum;
– geslacht;
– kopie rijbewijs;
– KVK nummer;
– BTW nummer;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website (contact- en/of huurformulier), in correspondentie en telefonisch;
– andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 
Met welk doel en op welke basis van welke grondslag verwerkt MaxiHuur persoonsgegevens?

MaxiHuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op grond van expliciete toestemming, contractuele verplichting(en), gerechtvaardigd belang en/of wettelijke verplichting(en):

– MaxiHuur verzamelt gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die MaxiHuur met u heeft;

– de NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens alsmede de kosten en gedane betalingen worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, debiteurenadministratie en incasso;

– MaxiHuur maakt gebruik van cameratoezicht in het kader van diefstalpreventie en ter beveiliging van het terrein en gebouw (gerechtvaardigd belang inzake het tegengaan van diefstal en ter bescherming van werknemers en bezoekers);

– Gegevens betreffende geboortedatum, geslacht en foto worden middels een kopie van het rijbewijs verwerkt om aan de controleplicht te voldoen dat de betreffende huurder rijbevoegd is bij het huren van o.a. aanhangwagens e.d., alsook in verband met eventuele bekeuringen/boetes die de huurder zelf heeft veroorzaakt. Deze gegevens worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding, dan wel op basis van toestemming die MaxiHuur van u vraagt.

 
Welke bewaartermijnen hanteert MaxiHuur?

MaxiHuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 
Gebruikt MaxiHuur cookies?

MaxiHuur gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een (eerste) bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die MaxiHuur gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze worden opgeslagen om bijvoorbeeld via Google Analytics in te kunnen zien hoeveel bezoekers er op de site actief zijn geweest en welke pagina’s er zijn bezocht. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan MaxiHuur hiermee haar website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

MaxiHuur maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookie:
Naam: tk_or
Functie: De tk_or is een verwijzingscookie die is ingesteld door de JetPack-plug-in op sites die WooCommerce gebruiken, die het verwijzende gedrag voor Jetpack analyseert.

Bewaartermijn: 5 jaar


Naam: tk_r3d
Functie: JetPack installeert deze cookie om interne statistieken voor gebruikersactiviteit te verzamelen en op zijn beurt de gebruikerservaring te verbeteren.

Bewaartermijn: 3 dagen

Naam: tk_lr
Functie: De tk_lr is een verwijzingscookie die is ingesteld door de JetPack-plug-in op sites die WooCommerce gebruiken, die het verwijzende gedrag voor Jetpack analyseert.

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: _ga_YJGTNLZFC2
Functie: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics

Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _ga
Functie: De _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gid      
Functie: De _gid-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld, omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

Bewaartermijn: 1 dag

Naam: _gat_gtag_UA_207269933_1
Functie: Ingesteld door Google om gebruikers te onderscheiden.

Bewaartermijn: 1 minuut

Naam: apbct_timestamp, apbct_site_landing_ts, apbct_page_hits, apbct_cookies_test
Functie: CleanTalk stelt deze cookie in om spam op opmerkingen en formulieren te voorkomen en fungeert als een complete antispamoplossing en firewall voor de site.

Bewaartermijn: Sessie

Naam: apbct_urls
Functie Deze cookie wordt geplaatst door CleanTalk Spam Protect om spam te voorkomen en de op de website bezochte adressen (urls) op te slaan.

Bewaartermijn: 3 dagen

Naam: apbct_site_referer
Functie: Deze cookie wordt geplaatst door CleanTalk Spam Protect om spam te voorkomen en het adres van de verwijzende pagina op te slaan die de gebruiker naar de website heeft geleid.

Bewaartermijn: 3 dagen

Naam: ct_sfw_pass_key
Functie: CleanTalk stelt deze cookie in om spam op opmerkingen en formulieren te voorkomen en fungeert als een complete antispamoplossing en firewall voor de site.

Bewaartermijn: 1 maand

Naam: ct_ps_timestamp, ct_fkp_timestamp, ct_pointer_data, ct_timezone, ct_checkjs
Functie: CleanTalk plaatst deze cookie om spam op de opmerkingen/formulieren van de site te voorkomen en om te fungeren als een complete anti-spamoplossing en firewall voor de site.

Bewaartermijn: Sessie

Naam: elementor
Functie: Deze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.

Bewaartermijn: Aanhoudend

 
Wat wordt gedaan met de informatie via het contactformulier?

MaxiHuur heeft via de website een contactformulier ter beschikking gesteld. Gegevens die via dit formulier worden verstrekt, zal MaxiHuur benutten voor het beantwoorden van vragen of het leggen van contacten.

 
Hoe gaat MaxiHuur om met verstrekking van persoonsgegevens aan derden?

MaxiHuur zal, zonder uw toestemming, uitsluitend informatie verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat. MaxiHuur zal voor overige gegevensverstrekking toestemming van u vragen.

 
Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om MaxiHuur te verzoeken om inzage de persoonsgegevens, om de gegevens te laten corrigeren of om gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door MaxiHuur. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij MaxiHuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die  MaxiHuur van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bij voornoemde verzoeken dient u zich te identificeren. Bij een verzoek om verwijdering zal MaxiHuur van deze verwijdering mededeling doen aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van MaxiHuur hebben ontvangen. MaxiHuur zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het door u gedane verzoek, op uw verzoek reageren.

 
Beveiliging persoonsgegevens

MaxiHuur treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. MaxiHuur heeft de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoordbeveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 
Wijziging privacyverklaring

MaxiHuur behoudt zich het recht voor om dit privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit de privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen MaxiHuur en een betrokkene.

 
Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of MaxiHuur wilt verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:   J. Laumen
E-mail:                         info@maxihuur.com
Telefoonnummer:     0475-410500

 
Klacht over verwerking persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.