Privacyverklaring

MaXiHuur Verhuurcentrum 

MaxiHuur Echt B.V.

MaxiHuur Echt B.V., gevestigd te (6102 XZ) Echt, aan de Rijksweg Zuid 80 (hierna te noemen “MaxiHuur”), vindt het van belang dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Met deze privacyverklaring informeert MaxiHuur u over welke soort persoonsgegevens zij verzamelt, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Eventuele vragen kunt u richten aan de heer J. Laumen. (info@maxihuur.com)

Welke persoonsgegevens verwerkt MaxiHuur?

MaxiHuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– beeldmateriaal (cameratoezicht).

In incidentele gevallen worden de navolgende persoonsgegevens verwerkt:

– bankrekeningnummer;
– geboortedatum;
– geslacht;
– kopie rijbewijs .

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag verwerkt MaxiHuur persoonsgegevens?

MaxiHuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– MaxiHuur verzamelt gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die MaxiHuur met u heeft;
– de NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens alsmede de kosten en gedane betalingen worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, debiteurenadministratie en incasso;
– MaxiHuur maakt gebruik van camaratoezicht in het kader van diefstalpreventie en ter beveiliging van het terrein en gebouw;
– gegevens betreffende geboortedatum, geslacht en foto worden middels een kopie van het rijbewijs verwerkt om aan de controleplicht te voldoen dat de betreffende huurder rijbevoegd is bij het huren van o.a. aanhangwagens e.d., alsook in verband met eventuele bekeuringen / boetes die de huurder zelf heeft veroorzaakt. Deze gegevens worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding, danwel op basis van toestemming die MaxiHuur van u vraagt.

Welke bewaartermijnen hanteert MaxiHuur?

MaxiHuur hanteert de navolgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1. fotomateriaal (kopie rijbewijs) wordt bewaard voor maximaal 2 jaar;
2. voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens (zoals naw-gegevens, bankrekeningnummer, voor- en achternaam) gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel zeven jaar) bewaard;
3. camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident (zoals een strafbaar feit of verzekeringskwestie). In dat geval worden de camerabeelden bewaard totdat het incident is afgehandeld;
4. voor het overige zullen persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uitvoering van de overeenkomst en tot uiterlijk 2 jaar na de laatste opdracht / overeenkomst.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van MaxiHuur of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Gegevens kunnen onder andere worden bewaard in geval van klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot twee jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvordering.

Gebruikt MaxiHuur cookies?

MaxiHuur gebruikt alleen technische , functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die MaxiHuur gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze worden opgeslagen om bijvoorbeeld via Google Analytics in te kunnen zien hoeveel bezoekers er op de site actief zijn geweest en welke pagina’s er zijn bezocht. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan MaxiHuur hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat wordt gedaan met de informatie via het contactformulier?

MaxiHuur heeft via de website een contactformulier ter beschikking gesteld. Gegevens die via dit formulier worden verstrekt, zal MaxiHuur benutten voor het beantwoorden van vragen of het leggen van contacten.

Hoe gaat MaxiHuur om met verstrekking van persoonsgegevens aan derden?

MaxiHuur zal, zonder uw toestemming, uitsluitend informatie verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat. MaxiHuur zal voor overige gegevensverstrekking toestemming van u vragen. Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U heeft het recht om MaxiHuur te verzoeken om inzage de persoonsgegevens, om de gegevens te laten corrigeren of om gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door MaxiHuur. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij MaxiHuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die MaxiHuur van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bij voornoemde verzoeken dient u zich te identificeren. Bij een verzoek om verwijdering zal MaxiHuur van deze verwijdering mededeling doen aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van MaxiHuur hebben ontvangen. MaxiHuur zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het door u gedane verzoek, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

MaxiHuur treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. MaxiHuur heeft de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoordbeveiliging.

Wijziging privacyverklaring

MaxiHuur zal indien nodig de privacyverklaring aanpassen. Bij belangrijke wijzigingen zal MaxiHuur u per e-mail informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of MaxiHuur wilt verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: J. Laumen

E-mail: info@maxihuur.com

Telefoonnummer: 0475-410500

Klacht over verwerking persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.