Algemene voorwaarden

(5 maart 2024)

Artikel 1: Definities

1. Deze algemene voorwaarden en onze privacy policy zijn van toepassing op alle diensten van Maxihuur en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Verhuurder en de Huurder. De algemene voorwaarden van Huurder zijn nooit van toepassing en worden door MaxiHuur bij voorbaat van de hand gewezen.
2. Onder “Huurder” worden verstaan (bevoegde vertegenwoordigers/gemachtigden van) bedrijven en/of een natuurlijke persoon.
3. Onder “Verhuurder” wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MaXiHuur Echt B.V., met KvK-nummer 1410.34.94, gevestigd aan de Rijksweg Zuid 80 te ( 6102 XZ) Echt.
4. Onder “Partijen” wordt verstaan Huurder en Verhuurder.
5. Onder “het Gehuurde” wordt verstaan de gehuurde zaken, materialen en/of goederen.
6. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst gesloten tussen Verhuurder en Huurder terzake het huren van het Gehuurde.
7. Door gebruik te maken van de diensten en/of het sluiten van een Overeenkomst met Verhuurder, aanvaardt Huurder gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: Algemeen

1. Overeenkomsten tussen Huurder en Verhuurder zullen altijd schriftelijk gesloten worden en komen tot stand op het moment dat de Overeenkomst door Huurder en (een vertegenwoordiger van) Verhuurder getekend wordt.
2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling(en) in de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
3. Partijen zullen bepalingen die nietig of vernietigd zijn vervangen door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
4. Verhuurder behoudt zich het recht voor om verhuur te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht voor de bescherming van haar belangen.

 
ARTIKEL 3: Reserveren en annuleren van goederen

1. Het reserveren van goederen is mogelijk en is voor Partijen vrijblijvend en kosteloos.
2. Bij het annuleren van gereserveerde goederen door Huurder, worden geen kosten voor administratie of een deel van de huur bij Huurder in rekening gebracht.
3. In geval dat Verhuurder door niet tijdig terug ontvangen van goederen van een andere Huurder de Huurder een reeds gereserveerd goed niet kan verhuren, kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor enige door Huurder geleden schade.

 
ARTIKEL 4: De huurperiode

1. De Overeenkomst gaat in op de dag en het tijdstip dat het Gehuurde aan het (werk)adres van Huurder gezonden wordt of op de dag en het tijdstip dat het Gehuurde door Huurder bij Verhuurder wordt afgehaald.
2. De Overeenkomst loopt door op zaterdag en zondag alsmede op in Nederland algemeen erkende feestdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op zondag of een wettelijk erkende feestdag kan het Gehuurde niet in ontvangst worden genomen of afgehaald. Bij het terugbezorgen van het Gehuurde zal Huurder altijd een bon ontvangen, waarmee hij/zij te allen tijde kan aantonen op welk tijdstip hij/zij het Gehuurde heeft retour gebracht, of heeft laten ophalen.
4. De huurperiode eindigt op de afgesproken datum en tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst of nadat Huurder aan Verhuurder schriftelijk, per mail of telefonisch heeft doorgegeven dat de Overeenkomst beëindigd kan worden. Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode kan de huurperiode uitsluitend verlengd worden indien Verhuurder hiermee akkoord gaat.

ARTIKEL 5: Identificatie en contactgegevens 

Iedere Huurder die bij Verhuurder huurt dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (EU-paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs). Verhuurder maakt een kopie en noteert het documentnummer van het legitimatiebewijs en vraagt naar en noteert ook altijd het adres, telefoonnummer en e-mailadres van Huurder.

ARTIKEL 6: Retourlevering

1. Indien Huurder wenst dat het Gehuurde door Verhuurder afgehaald en vervoerd wordt, dient Huurder er rekening mee te houden dat Verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld om het transport uit te laten voeren door haar eigen bezorgdienst of bode. Voor het transporteren worden altijd kosten bij Huurder in rekening gebracht en het Gehuurde reist nooit Franco Werk.
2. Huurder dient tenminste 24 uur voor afloop van de overeengekomen huurperiode schriftelijk aan Verhuurder te melden op welke dag het Gehuurde teruggezonden wordt dan wel – indien is overeengekomen dat afhaling door Verhuurder zal geschieden – op welke dag het Gehuurde ter afhaling beschikbaar gehouden wordt.
3. Indien Verhuurder de schriftelijke melding binnen bovenstaande termijn niet ontvangen heeft, of Huurder het Gehuurde niet tijdig levert, wordt Huurder schriftelijk aangeschreven en is Verhuurder gerechtigd om de nodige rechtsmaatregelen te treffen om het Verhuurde terug in haar bezit te krijgen.
4. Huurder heeft een onvoorwaardelijke teruggaafplicht van het Gehuurde ten opzichte van Verhuurder. 

ARTIKEL 7: Huurtermijnen 

De Huur loopt door op alle feestdagen, zaterdagen, zondagen of andere collectieve vrije dagen, mits dit niet schriftelijk anders is overeengekomen. Indien vervolgens onze Huurgids goederen voor een halve dag gehuurd kunnen worden houdt dit in dat de goederen binnen 4 opeenvolgende uren binnen de openingstijden retour gebracht moeten worden. Dit is dus van 7.30 tot 17.00 uur. De Huurprijs voor een dag houdt in dat de klant de goederen de volgende dag voor het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten moet retour bezorgen (dus binnen 24 uur), waarbij opgemerkt moet worden dat een huurdag gelijk is aan een werkdag waardoor de machine maximaal 8 uur gebruikt mag worden. Is de volgende dag een zondag of feestdag, dan dienen de gehuurde goederen op dezelfde dag voor sluitingstijd retour gebracht te worden hetgeen in geval dat men de termijn van 4 uur overschrijdt gezien wordt als een huurdag. Het kort weekend tarief houdt in dat de machine zaterdags na 13.00 uur afgehaald kan worden, en op maandag voor 10.00 uur retour moet komen. De goederen mogen dan 8 werkuren gebruikt worden, en het huurtarief voor een losse huurdag geldt dan in dit geval. 

ARTIKEL 8: Borgsommen

1. Verhuurder is gerechtigd bij levering van het Gehuurde aan Huurder een borgsom te verlangen. Deze borgsom vraagt Verhuurder aan alle bedrijven en particulieren die geen vaste klant bij Verhuurder zijn. De hoogte van de borg wordt door Verhuurder vastgesteld en vermeld bij het ophalen en/of reserveren van een goed bij de balie van Verhuurder.
2. Al hetgeen Huurder na beëindiging van de Overeenkomst nog aan Verhuurder verschuldigd is ter zake van nog onbetaalde huurpenningen en/of te vergoeden schade, wordt door Verhuurder verrekend met de borgsom, zulks onverlet diens recht om aanvullende schadevergoeding van Huurder te vorderen.
3. Huurder en Verhuurder zien de borgsom als een aanbetaling voor huurpenningen en bijkomende kosten.
4. Indien de kosten voor de huurtermijn de hoogte van de betaalde borgsom overschrijden, is verhuurder gerechtigd een aanvullende borgsom te eisen van huurder.

ARTIKEL 9: Deskundigheid, veiligheid en risico

1. Huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde en is er van op de hoogte dat het Gehuurde verwondingen of overlijden kan veroorzaken aan Huurder. Huurder garandeert dat hij/zij zal toezien op veilig gebruik van het Gehuurde en verklaart alle nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen i.v.m. deze risico’s.
2. De veiligheid is een zaak van Huurder zelf en Verhuurder kan uitsluitend vrijblijvend advies geven over het veilig gebruik van het Gehuurde. Voor de veiligheid van Huurder kan Verhuurder niet instaan. Huurder garandeert dat alleen gekwalificeerde personen het Gehuurde zullen bedienen. 

ARTIKEL 10: Risico en aansprakelijkheid

1. Gedurende de huurperiode zijn alle risico’s van het Gehuurde voor Huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder voor enige (indirecte) schade en/of letselschade welke mocht ontstaan na de afgifte van het Gehuurde aan Huurder.
2. Huurder dient voor aanvang van graafwerkzaamheden een zogenaamde Klic-melding te doen bij het Kabel en Leiding Informatie Centrum. Indien huurder verzuimt deze melding te doen, is de huurder aansprakelijk voor alle ontstane schade aan zowel infra als het gehuurde object en alle eventuele verdere kosten. Hoe en waar u de Klic-melding kunt doen, kunt u terugvinden op www.kadaster.nl
3. Alle verzekerbare risico’s dienen vanaf het moment van afgifte van het Gehuurde door Huurder te worden verzekerd.
4. Aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien en voor zover Verhuurder toch aansprakelijk wordt geacht voor niet verzekerde schade, kan het schadebedrag nooit meer bedragen dan de overeengekomen prijs voor de overeenkomst.
6. Het recht op schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar nadat de schade is ontstaan. Indien de schade niet binnen die termijn bij verhuurder is gemeld, komt het recht op schadevergoeding definitief te vervallen.

ARTIKEL 11: Gebruik, onderhoud, reiniging en herstel

1. Huurder is verplicht het Gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en in dezelfde staat als bij ontvangst te retourneren. De Huurder is gehouden het Gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen.
2. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstoffen, olie en smeermiddelen, evenals juiste stroomvoorzieningen en voldoende dikke kabels om schade aan gehuurde goederen te voorkomen. Brandstof, olie, gassen en dergelijke zijn altijd voor rekening van Huurder en zijn nooit in de huurprijs inbegrepen.
3. Bij het constateren van defecten c.q. gebreken aan het Gehuurde dient Huurder dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder. Zelfreparatie is niet toegestaan. Indien na telefonisch overleg omruiling of reparatie nodig is, dient Huurder het Gehuurde te retourneren en zal getracht worden het Gehuurde te repareren of om te ruilen. Indien na onderzoek blijkt dat de gebreken/defecten door Huurder veroorzaakt zijn, komen de kosten van herstel dientengevolge voor rekening van Huurder.
4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor schade ingevolge tijdverlies en/of gevolgschade wegens defecten of gebreken aan het Gehuurde.

ARTIKEL 12: Boetes

Eventuele boetes en bekeuringen die tijdens de huurperiode door Huurder worden veroorzaakt, komen volledig voor rekening van Huurder en zullen op Huurder worden verhaald. Huurder verplicht zich ertoe eventuele kosten, boetes en bekeuringen te betalen. Verhuurder kan nimmer als zijnde eigenaar voor deze kosten aangesproken worden.

ARTIKEL 13: Laden, lossen en transporteren

1. Verhuurder kan het Gehuurde voor een Huurder transporteren. Bij het laden en lossen dient ondersteuning van Huurder aanwezig te zijn.
2. Het laden en lossen is voor risico van Huurder en beperkt zich tot een afstand van 10 meter vanaf de auto van Verhuurder. Huurder is verantwoordelijk voor het verder verplaatsen of opbouwen van het Gehuurde. Verticaal transport van goederen valt buiten de service van Verhuurder.
3. Indien verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen, zal verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Het niet nakomen van de levertijd door verhuurder kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door huurder.
4. Het afleveren en ophalen van het huurobject door verhuurder, indien zo is overeengekomen, geschiedt op het door de huurder opgegeven adres, welke goed bereikbaar dient te zijn voor het benodigde transportmiddel, op de begane grond binnen of buiten. Projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld. Eventuele meerkosten als gevolg van extra benodigde laad- of lostijd komen voor rekening van huurder.
5. Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangst neming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.

ARTIKEL 14: In ontvangst nemen en controle van gehuurde goederen

1. Bij het in ontvangst nemen van goederen door Huurder dient hij/zij ter plaatse te controleren op juistheid en aantallen van de gehuurde Goederen. Indien de Goederen door Verhuurder bij Huurder bezorgd worden en er niet direct zichtbare gebreken geconstateerd worden, dient Huurder zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur na ontdekking van eventuele gebreken contact op te nemen met Verhuurder en het Gehuurde niet te gebruiken.
2. Indien Huurder het Gehuurde na ontdekking van gebreken en/of defecten toch blijft gebruiken is het voor Verhuurder niet mogelijk om vast te stellen wie de gebreken en/of defecten heeft veroorzaakt. Kosten voor reparatie en/of vervanging komen in dat geval voor rekening van Huurder. Opmerkingen of constateringen over het Gehuurde dienen op de Overeenkomst bij een medewerker van Verhuurder of chauffeur van het gehuurde vermeld te worden.
3. Indien de plaats van het uit te voeren werk in het contract genoemd is, mag het gehuurde niet naar een ander werk worden overgebracht, zonder dat Verhuurder daarvan vooraf in kennis is gesteld en hij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

ARTIKEL 15: Overmacht

1. Verhuurder tracht de meest gangbare Goederen op voorraad te hebben. Indien Verhuurder ingevolge overmacht het Gehuurde niet kan leveren en/of niet aan haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, vrijwaart Huurder Verhuurder van enige (indirecte) (gevolg)schade die hij/zij dientengevolge lijdt.
2. Onder “Overmacht” wordt verstaan: Alle omstandigheden, inclusief het ontstaan van een pandemie zoals de Coronapandemie, die nakoming van een overeenkomst zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil van Verhuurder.

ARTIKEL 16: Opschorting, ontbinding en beëindiging

1. Indien Huurder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet en/of niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt, is Verhuurder gerechtigd tot:

A: opschorting van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de daarmee samenhangende Overeenkomsten; dan wel;
B: gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomsten

2. Indien Huurder tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst kan Verhuurder de Overeenkomst terstond beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is.
3. De gerezen kosten ten gevolge bovengenoemde gevallen waaronder schade, huurpenningen en rente dient door Huurder volledig vergoed te worden. Verhuurder kan in bovengenoemde gevallen niet worden gehouden tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 17: Verlies, verduistering, brand

1. Huurder is volledig aansprakelijk voor verlies, verduistering, brand of ander roekeloos gedrag tijdens de gehele huurperiode. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade of diefstal.
2. In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is Huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk bij Verhuurder te melden en aangifte te doen bij de politie. Huurder is gehouden tot het op eerste verzoek overhandigen van een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder.

ARTIKEL 18: Vaststellen van schade of vervangingswaarde: 

Bij schade aan het Gehuurde doet Verhuurder een kosteloze beoordeling van de schade. Indien de schade meer dan 450,00 euro excl. BTW is, schakelt Verhuurder een expertise bureau in voor een juiste en bindende taxatie. De kosten voor de expertise komen voor rekening van Huurder. 

ARTIKEL 19: Betaling en incasso

1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Indien Huurder het Gehuurde niet tijdig en/of in dezelfde staat als bij levering retour levert, komen de aanvullende kosten, zoals kosten voor de verlengde huurperiode, schoonmaak, reparatie en/of vervanging van het Gehuurde, voor rekening en risico van Huurder.
3. Betaling van facturen van Verhuurder dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Huurder, is Huurder direct in verzuim en is een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.
5. Indien Verhuurder invorderingsmaatregelen dient te treffen tegen een Huurder die in verzuim is, komen de kosten, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, ten laste van Huurder. Indien huurder een particulier is worden de buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op de staffel BIK (Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten).
6. Voor Huurder geldt dat hij/zij niet gerechtigd is de betaling op te schorten of te verrekenen.

ARTIKEL 20: Eigendomsrecht en zekerheid

1. Al het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder. Het is Huurder niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, het Gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
2. Bij beslag op (een deel van) het Gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Huurder, zal Huurder de deurwaarder, bewindvoerder en/of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Verhuurder.
3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd van Huurder zekerheid te verlangen en Huurder is gehouden om op eerste verzoek van Verhuurder genoegzame zekerheid te stellen. Bij gebreke daarvan is Verhuurder gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 21: Einde huurperiode 

1. Deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Limburg, locatie Roermond.