Direct Huren?

verhuur@maxihuur.com
——————–
0475 410 500

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop/verhuurvoorwaarden (7 januari 2016)

Artikel 1: Algemene afspraken

Bij het aangaan van een huur / verhuur overeenkomst met MaXiHuur Echt BV hierna te noemen Verhuurder, MaXiHuur, of Verhuurcentrum Echt dienen onderstaande voorwaarden en afspraken in acht te worden genomen. Overeenkomsten tussen klanten cq huurders, en Verhuurcentrum Echt als verhuurder, zullen daarom altijd schriftelijk gesloten worden, waarop deze algemene verkoop-/verhuurvoorwaarden en afspraken voor iedere overeenkomst van toepassing zijn. Indien de klant in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen bepalingen die nietig of vernietigd zijn vervangen door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 

ARTIKEL 2: Plaats waar de Huurovereenkomst aangegaan wordt 

Als plaats waar de verhuur plaats vindt wordt door de klant en Verhuurcentrum Echt gekozen voor de vestiging van de vestiging van Verhuurcentrum Echt, Rijksweg zuid 80 te 6102 XZ Echt. 

ARTIKEL 3: Reserveren en annuleren van goederen 

Het reserveren van goederen is mogelijk, doch berust op vrijblijvendheid voor de klant, maar ook voor Verhuurcentrum Echt. Bij het annuleren van gereserveerde goederen door een klant, zullen er geen kosten voor administratie of een deel van de huur in rekening worden gebracht. In geval dat Verhuurcentrum Echt door overmacht of niet tijdig terug ontvangen van goederen de klant een reeds gereserveerde machine niet kan verhuren, kan Verhuurcentrum Echt niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook. Reserveren is dus voor beide partijen vrijblijvend en kosteloos. 

ARTIKEL 4: Totstandkoming huurovereenkomst en huurperiode 

De overeenkomst voor het huren van het roerende goed komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door de klant en een vertegenwoordiger van Verhuurcentrum Echt getekend wordt en gaat in: * Hetzij op de dag en het tijdstip dat het materieel aan het (werk)adres van de klant gezonden wordt; * Hetzij op de dag en het tijdstip dat het materieel door de klant bij verhuurder wordt afgehaald. De huur eindigt op de dag en het tijdstip dat het materieel aan het adres van Verhuurcentrum Echt is terugontvangen. Op zondag of een wettelijk erkende feestdag wordt geen materieel in ontvangst genomen of afgehaald. Bij het terugbezorgen van de goederen zal de klant altijd een bon ontvangen, waarmee hij te allen tijde kan aantonen op welk tijdstip hij de spullen heeft retour gebracht, of heeft laten ophalen. 

ARTIKEL 5: Het eindigen van de huurovereenkomst 

De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen huurperiode welke schriftelijk is vastgelegd in de huurovereenkomst is verstreken. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld roekeloos omspringen met de gehuurde goederen, onvoldoende dagelijks onderhoud, of het onderverhuren van de goederen aan derden e.d.., kan Verhuurcentrum Echt de verhuurovereenkomst terstond beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is. De gerezen kosten waaronder schade, huurpenningen en rente dient door de klant volledig vergoedt te worden. Verhuurcentrum Echt is te allen tijde, zonder enige ingebreke stelling of aankondiging vooraf gerechtigd om de verhuurde artikelen bij de klant retour te halen. De klant is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. Hij machtigt Verhuurcentrum Echt bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, zonder dat hiervoor een rechterlijke beslissing nodig is. Enige vergoeding voor de schade die ontstaat bij het terug halen van goederen of het beëindigen van de huurovereenkomst door Verhuurcentrum Echt is uitgesloten. 

ARTIKEL 6: Retour bezorgen van goederen en afmelden 

Indien klanten wensen dat goederen door Verhuurcentrum Echt afgehaald en vervoerd worden, dient men er rekening mee te houden dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het transport uit te laten voeren door onze eigen bezorgdienst of bode. Voor het transporteren worden altijd kosten in rekening gebracht, en goederen reizen nooit Franco Werk. U dient tenminste 24 uur voor afloop van de overeengekomen huurperiode schriftelijk aan Verhuurcentrum Echt te melden op welke dag het materieel teruggezonden wordt dan wel – indien is overeengekomen dat afhaling door Verhuurcentrum Echt zal geschieden – op welke dag het materieel ter afhaling beschikbaar gehouden wordt. Indien Verhuurcentrum Echt bedoelde melding op genoemd tijdstip niet ontvangen heeft, kan hij met onmiddellijke ingang het materieel bij de klant laten afhalen, tenzij inmiddels een verlenging van de huur is overeengekomen. Automatische of stilzwijgende verlenging van de huur is uitgesloten. 

ARTIKEL 7: Huurtermijnen en tarieven 

De Huur loopt door op alle feestdagen, zaterdagen, zondagen of andere collectieve vrije dagen, mits dit niet schriftelijk anders is overeengekomen. Indien vervolgens onze Huurgids goederen voor een halve dag gehuurd kunnen worden houdt dit in dat de goederen binnen 4 opeenvolgende uren binnen de openingstijden retour gebracht moeten worden. Dit is dus van 8.00 tot 17.00 uur. De Huurprijs voor een dag houdt in dat de klant de goederen de volgende dag voor het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten moet retour bezorgen (dus binnen 24 uur), waarbij opgemerkt moet worden dat een huurdag gelijk is aan een werkdag waardoor de machine maximaal 8 uur gebruikt mag worden. Is de volgende dag een zondag of feestdag, dan dienen de gehuurde goederen op dezelfde dag voor sluitingstijd retour gebracht te worden hetgeen in geval dat men de termijn van 4 uur overschrijdt gezien wordt als een huurdag. In geval van ploegendienst waarbij de artikelen langer gebruikt worden geldt een toeslag. Prijzen zijn berekend op: 1 ploegendienst (8 werkuren). Bij 2 ploegendienst (16 werkuren) toeslag 70% van het basisbedrag. Bij 3 ploegendienst (24 werkuren) toeslag 70% + 50% van het basisbedrag. Het kort weekend tarief houdt in dat de machine zaterdags na 13.00 uur afgehaald kan worden, en op maandag voor 10.00 uur retour moet komen. De goederen mogen dan 8 werkuren gebruikt worden, en het huurtarief voor een losse huurdag geldt dan in dit geval. 

ARTIKEL 8: Verrekening borgsommen 

Al hetgeen de klant na beëindiging van de huur nog aan Verhuurcentrum Echt verschuldigd is terzake van nog onbetaalde huurpenningen of eventueel te vergoeden schade, kan door Verhuurcentrum Echt worden verhaald op de borgsom, zulks onverlet diens recht om aanvullende schadevergoeding van de klant te vorderen. De Klant en Verhuurcentrum Echt zien de borgsom als een aanbetaling voor huurpenningen en bijkomende kosten. 

ARTIKEL 9: Controle op gebruik en aanwezigheid van goederen 

De klant stelt Verhuurcentrum Echt te allen tijde in de gelegenheid controle uit te oefenen of te doen uitoefenen op de aanwezigheid en het onderhoud door de klant van het materieel. Indien de plaats van het uit te voeren werk in het contract genoemd is, mag het materieel niet naar een ander werk worden overgebracht, zonder dat Verhuurcentrum Echt daarvan in kennis gesteld is en hij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

ARTIKEL 10: Deskundigheid, veiligheid en risico voor letsel en ongevallen

De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is er van op de hoogte dat apparaten / materieel (ernstige) verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken aan de klant of diens aangewezen persoon welke met de gehuurde goederen werkzaamheden moet uitvoeren. De klant zal toezien op veilig gebruik van het gehuurde, en  verklaart alle nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen i.v.m. deze risico’s. De veiligheid is een zaak van de klant zelf en Verhuurcentrum Echt kan uitsluitend vrijblijvend advies geven over het veilig gebruik van het gehuurde goed. Voor de veiligheid van de klant of derden kan Verhuurcentrum Echt niet instaan. De Klant verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur zullen bedienen. 

ARTIKEL 11: Risico van gehuurde goederen / Aansprakelijkheid

Gedurende de huurtijd zijn alle risico’s van het gehuurde voor de klant. Verhuurcentrum Echt is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letselschade – hoe ook ontstaan – welke mocht ontstaan na de afgifte van het gehuurde aan de klant, noch ook voor daardoor ontstane indirecte schade. De klant is gehouden verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen welke derden tegen verhuurder aanhangig mochten maken terzake van door het materieel veroorzaakte schade en/of letsel. Alle verzekerbare risico’s dienen vanaf het moment van afgifte van het materieel door de klant te worden verzekerd bij een solide maatschappij, daar Verhuurcentrum Echt geen controle heeft op welke wijze de goederen gebruikt worden, waardoor zij redelijkheidshalve niet kan instaan voor risico’s en gevaren welke worden genomen, met de gehuurde goederen. Daarom dient in de desbetreffende polis(sen) Verhuurcentrum Echt als medeverzekerde onder de polis te zijn vermeld. Bovendien is de aansprakelijkheid van Verhuurcentrum Echt beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragigingsschade en/of stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 

ARTIKEL 12: Brandstoffen, olie, koelvloeistoffen e.d. 

Brandstof, olie, gassen en dergelijke zijn altijd voor rekening van de klant en zijn nooit in de huurprijs inbegrepen. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstoffen, olie en smeermiddelen, evenals juiste stroomvoorzieningen en voldoende dikke kabels om schade aan gehuurde goederen te voorkomen. Dagelijks dient de klant het olie en brandstofpeil te controleren en eventueel bij te vullen, waarbij hij bijvoorbeeld bij olieverbruik van een machine hiervan melding moet doen, waarna Verhuurcentrum Echt maatregelen kan nemen ter voorkoming hiervan, schade en kosten kunnen hierdoor voorkomen worden. 

ARTIKEL 13: Defect raken van het gehuurde 

Verhuurcentrum Echt staat in voor de kwaliteit van machines en apparaten waarmee uitsluitend werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden waarvoor deze machines en apparaten geconstrueerd zijn. Indien er niet specifiek op gewezen wordt, kunnen machines niet continu gebruikt worden, en dient er rekening gehouden te worden dat machines overbelast kunnen worden waardoor schade ontstaan. Bij het ontstaan of constateren van een defect aan het gehuurde dient de klant of diens bevoegde zich in verbinding te stellen met Verhuurcentrum Echt. Zelfreparatie is niet toegestaan. Indien na telefonisch overleg omruiling of reparatie van de machine nodig is, dient de klant het gehuurde bij Verhuurcentrum Echt terug te bezorgen, en zal getracht worden de machine te repareren of om te ruilen. Verhuurcentrum Echt zal na onderzoek vast stellen door welke oorzaak het defect of schade is ontstaan, en indien blijkt dat deze is veroorzaakt door de klant, zullen de reparatiekosten voor zijn rekening komen. Omruiling van het gehuurde geeft dus nooit enige vrijwaring voor de schade die is toegebracht aan het oorspronkelijk gehuurde goed. De klant vrijwaart Verhuurcentrum Echt voor tijdverlies en gevolgschade wegens gebreke of defecten aan het gehuurde. 

ARTIKEL 14: Gebruik, Onderhoud en Reiniging

De klant zal zorg dragen voor het periodieke onderhoud van het gehuurde goed, en is verantwoordelijk voor het gehuurde goed. De service beurten worden uitsluitend door en  voor rekening van Verhuurcentrum Echt uitgevoerd. De klant zal het gehuurde goed in afspraak met Verhuurcentrum Echt voor deze beurten bij Verhuurcentrum Echt aanbieden. De klant verklaart dat hij naast het technisch onderhoud van de machine ook zorg zal dragen voor het reinigen en schoon houden ervan. Vooral bij machines of steigers die in aanraking kunnen komen met verf coating of specie is waakzaamheid geboden om schade te voorkomen. De klant stemt er mee in dat het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip en in dezelfde staat wordt terugbezorgd bij Verhuurcentrum Echt. 

ARTIKEL 15: Kosten, Boetes en Belastingen

De klant en Verhuurcentrum Echt komen overeen dat alle kosten, boetes of belastingen die voortvloeien uit het gebruik of opslaan van het gehuurde goed in welke vorm dan ook voortvloeien, voor rekening van de klant komen. De klant verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. Verhuurcentrum Echt kan nimmer ook uit hoofde van eigendom voor deze kosten aangesproken worden. 

ARTIKEL 16: Laden, Lossen en Transporteren 

Indien Verhuurcentrum Echt goederen voor een klant transporteert dient er bij laden en lossen hulp van de klant aanwezig te zijn. Het lossen en laden is voor risico van de klant en beperkt zich tot een afstand van 10 meter vanaf de auto van Verhuurcentrum Echt. Het verder verplaatsen of opbouwen van het gehuurde is een zaak van de klant zelf. Verticaal transport van goederen valt eveneens buiten de service van Verhuurcentrum Echt. 

ARTIKEL 17: In ontvangst nemen en controle van gehuurde goederen

Bij het in ontvangst nemen van goederen door een klant dient hij ter plaatse te controleren op juistheid en aantallen van de gehuurde goederen. Indien de goederen door Verhuurcentrum Echt bij de klant bezorgd worden, en er niet zichtbare gebreken geconstateerd worden dient men direct contact op te nemen met Verhuurcentrum Echt en de goederen niet te gebruiken; indien men de goederen wel gebruikt is het voor ons niet mogelijk om vast te stellen wie de gebreken of defecten heeft veroorzaakt. Opmerkingen over machine of constateringen dienen op het huurcontract door een van onze medewerkers of chauffeur vermeld te worden, waardoor de klant gevrijwaard wordt. 

ARTIKEL 18: Overmacht en aansprakelijkheid 

Onder overmacht wordt verstaan: Alle omstandigheden die nakoming van een overeenkomst zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil van Verhuurcentrum Echt in deze. Er kan redelijkheidshalve niet van Verhuurcentrum Echt verwacht worden dat voor elk er voor ieder verhuurd artikel, ook een vervangend artikel aanwezig is, welk in geval van schade of defecten omgeruild kan worden. Wij trachten echter een buffervoorraad van de meest gangbare artikelen op voorraad te hebben. Verhuurcentrum Echt kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien er door overmacht niet terstond, gehuurde artikelen verstrekt of ingeval van storingen geruild kunnen worden. Ook als de klant ons in gebreke stelt, kan dit nooit tot aansprakelijkheid in welke vorm dan ook leiden. Indien het om een verhuring aan een particuliere consument gaat, zal de maximale schadevergoeding een huurdag van het desbetreffende gehuurde goed verrekend worden met de huurpenningen. 

ARTIKEL 19: Verlies, verduistering en schade 

Bij schade, verlies e.d. welke toegebracht wordt aan goederen van Verhuurcentrum Echt (hieronder wordt ook verstaan: Schade door foutief gebruik, zoekraken, verduistering, zorgeloos gebruik, diefstal, waardeloos of onbruikbaar maken van goederen.) al dan niet door toedoen van hem zelf, verklaart de klant de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan, evenals de door verhuurcentrum Echt redelijkerwijze aan te tonen kosten waaronder rente en huurderving. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen om schade of diefstal voor zover mogelijk is uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het correct gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enzovoorts, van het gehuurde. De klant heeft een onvoorwaardelijke teruggaafplicht van de gehuurde goederen ten opzichte van Verhuurcentrum Echt. 

ARTIKEL 20: Vaststellen van schade of vervangingswaarde: 

Bij schade aan gehuurde goederen maakt verhuurcentrum Echt een kosteloze expertise van de schade. Indien de schade meer dan 450,00 euro excl BTW is, zal een expertise bureau ingeschakeld worden voor een juiste en bindende taxatie. De kosten voor een expertise zijn voor rekening van de klant. 

ARTIKEL 21: Einde huurperiode 

Bij het verstrijken van de schriftelijke overeengekomen huurperiode, heeft de klant een teruggaaf plicht welke inhoudt dat de gehuurde goederen dan per omgaande retour moeten komen. 

ARTIKEL 22: Betaling en incasso 

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant in verzuim is met de betalingen van het door hem verschuldigde, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen alle door de klant aan Verhuurcentrum Echt verschuldigde bedragen van rechtswege terstond in het geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Verhuurcentrum Echt alsdan zal moeten maken om haar toekomende te incasseren voor rekening zijn van de klant. Partijen komen overeen dat in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 35 euro. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de overeengekomen periode is Verhuurcentrum Echt voorts gerechtigd een rentevergoeding van de klant te vorderen van 1% per maand ingaande op de vervaldag van de betalingstermijn en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 

ARTIKEL 23: Eigendomsrecht en zekerheid 

De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Verhuurcentrum Echt, ongeacht de duur van de overeenkomst. Het is de klant niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurcentrum Echt, de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de klant, zal de klant de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van van de eigendomsrechten van Verhuurcentrum Echt. De klant geeft aan Verhuurcentrum Echt reeds onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming waarin Verhuurcentrum Echt haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien er goede grond bestaat dat de klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de klant verplicht om op het eerste verzoek van Verhuurcentrum Echt terstond genoegzame zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de klant daaraan niet heeft voldaan, is Verhuurcentrum Echt gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

ARTIKEL 24: Opschorting / Ontbinding 

Verhuurcentrum Echt is – indien de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet en/of niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt – gerechtigd tot (i) opschorting van haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, (ii) gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zodat dat Verhuurcentrum Echt tot enige schadevergoeding is gehouden. In alle gevallen heeft Verhuurcentrum Echt recht op vergoeding van de door haar geleden schade, indien de klant haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet en/of niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt. 

ARTIKEL 25: Toepasselijk recht en forumkeuze 

De rechtsverhouding tussen Verhuurcentrum Echt en huurder wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen naar keuze van Verhuurcentrum Echt worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Roermond.